ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

Artikel 1: Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan ontbijtservicetwente.nl opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Indien de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van

diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2: Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden
Een overeenkomst komt tot stand zodra cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven e-mailadres. De door ons aan koper verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging akkoord te gaan.

In geval dat koper zich niet kan verenigen met de inhoud van de bevestiging dient hij dit direct aan te geven via het contactformulier op onze website, door het beantwoorden van de bevestigingsmail of telefonisch. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door of namens ons, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door ons schriftelijk of via de mail zijn bevestigd.

Artikel 3: Opdrachtwijziging of annulering

EXTRA MAATREGELEN I.V.M. CORONAVIRUS

Wij blijven gewoon bezorgen!!! Uiteraard bezorgen wij wel op een aangepaste manier. We zullen de situatie elke dag opnieuw bekijken. Wel zullen we de volgende (voorlopige) maatregelen in acht nemen:

  1. Aangezien men nu weet dat de regels zijn aangescherpt en mensen er toch voor kiezen om bestellingen te plaatsen kunnen deze niet meer kosteloos geannuleerd worden, aangezien wij ook onkosten maken en personeel moeten inplannen voor uw opdracht.
  2.  Alle bestellingen moeten vooraf per bank of met de pin worden voldaan. We nemen geen contant geld meer aan.
  3. We bezorgen contactloos tot de voordeur en zullen de woning niet meer betreden. Mits we hierover duidelijke afspraken hebben gemaakt, om bijvoorbeeld een buffet op te bouwen.
  4. We zullen geen fysiek contact tijdens het bezorg moment maken. (Handen schudden, contact met het overdragen van de bestellingen)
  5. Wij zorgen ervoor dat onze pinautomaat en onze materialen per adres gedesinfecteerd worden.
  6. Wij wassen onze hadden momenteel extra vaak en houden ons nog scherper aan de algemeen geldende hygiëne regels om verspreiding tegen te gaan. Daarom werken wij altijd zichtbaar en onzichtbaar met handschoenen aan.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij het bovenstaande eventueel aanpassen.

Indien koper een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 48.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld bij cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl. Voor grote orders kan dit alleen na overleg met cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl

Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier, e-mail of telefonisch. Pas wanneer de wijziging per mail is bevestigd is de wijziging akkoord bevonden. Indien koper eerder gedane opdracht wens te annuleren kan dit tot uiterlijk 2 dagen voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend worden gesteld.

Bij annulering op een later dan 48 uur betreffende bezorgdatum wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht. Het doorgeven van een annulering kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier, e-mail of telefonisch. Pas wanneer de annulering per mail is bevestigd is de annulering akkoord bevonden. Echter bij grote orders en orders voor de feestdagen en feestdagenperiode zijn andere voorwaarden van toepassing, en gebeurt dit na overleg, i.v.m. gedane inkoopkosten.

Artikel 4: Tarieven en betaling
De prijzen vermeld op cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld staat. Betaling kan gedaan worden d.m.v. de door ons aangeboden betalingswijze. De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces en dienen voor de particuliere klant voor de bezorgdatum te zijn bijgeschreven op Rabobank rekeningnummer NL93 RABO 0302 8554 67.

Voor de zakelijke klant dient de betaling na levering, maar binnen 10 dagen te zijn voldaan. Indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden zullen wij de incasso opdracht uit handen geven aan een incasso bureau.

Artikel 5: Bezorging
De door ons opgegeven bezorgtijden zullen worden gegarandeerd, met een uitzondering van max.30 minuten voor en 30 minuten na aangegeven bezorgtijd. Mits de gegevens verstrekt door besteller correct en volledig zijn. Echter de opgegeven bezorgtijden zullen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeenkomen. Bij niet tijdige levering dient klant dit bekend te maken bij ontbijtservicetwente.nl waarna de klacht afgehandeld zal worden en indien van toepassing compensatie zal plaatsvinden.

De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zal er overleg plaatsvinden tussen cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl en koper inzake een de mogelijkheden voor ander moment van afname. Dezelfde bestelling kunnen wij voor 50%van de kosten nogmaals aanbieden excl. bezorgkosten. Wanneer afname niet meer plaatsvindt zal koper het volledige orderbedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid / klachten
cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten ten laste van koper.

In geval van aansprakelijkheid van cateringservicetwente.nl betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 24 uur na het constateren van de schade schriftelijk aan cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl is kenbaar gemaakt.

Artikel 7: Geheimhouding
cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl  werkt conform de geldende privacy wetgeving. Gegevens van koper zullen niet verstrekt worden aan derden m.u.v. een incasso procedure waarbij gegevens doorgegeven zullen worden aan het incasso bureau.

Artikel 8: Reclame
Op alle door cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl gepubliceerde foto’s en reclame uitingen van producten behoudt cateringservicetwente.nl zich het recht op afwijkingen v.w.b. uitstraling en receptuur.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op alle aan deze Algemene voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voorvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing

Artikel 10: Auteursrechtelijk beschermde foto’s.
Al onze foto’s en filmpjes op cateringservicetwente.nl, ontbijtservicetwente.nl, lunchservicetwente.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen derhalve niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.